ആനവാല്‍

“അര്‍ത്ഥമില്ലാത്ത ദിനാന്ത്യക്കുറിപ്പുകള്‍”

Wednesday, July 12, 2006

ചിരി

ജീവിതം ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ഞാനെന്റെ ചുണ്ടുകള്‍ മുറിച്ചുകൊടുത്തു. അന്നുതുടങ്ങിയ എന്റെ ചിരി ഇന്നും നിന്നിട്ടില്ല.